Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
ANASAYFA SSS ÇEVRE KÜTÜPHANESİ BASIN ODASI BASIN ODASI KVKK İLETİŞİM Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen Sayfası için Tıklayınız >>> ENGLISH
Çalışmalarımız
Projeler
Eğitim
Savunuculuk
Uluslararası İlişkiler
Lütfen TEMA Twitter Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Facebook Sayfası için Tıklayınız >>> Lütfen TEMA Youtube Sayfası için Tıklayınız >>>
Davalar
Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

TEMA VAKFININ AÇTIĞI İDARİ DAVALARDA 27.11.2017 TARİHİ İTİBARIYLA SON DURUM (DERDEST DAVALAR)

 

2005 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

 

1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda  “Madencilik Faaliyetleri İçin İzin Yönetmeliği”  yayınlanmış ve bu yönetmeliğin bir bölümü hakkında yürütmeyi durdurma ve duruşma istemli olarak iptal davası açılmıştır. Bu davada;  3213 Sayılı Maden, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, 2872 Sayılı Çevre,  6831 Sayılı Orman ve 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunlarının bazı maddeleri hakkında Anayasa’nın birçok maddesine aykırılığı açıklanmış ve ANAYASAYA AYKIRILIK iddiamızın kabul edilerek, dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi istenmiştir. Bu davada ayrıca;  Anayasa’nın değiştirilen 90/son maddesi gereği 13 adet uluslararası sözleşmeye aykırılık ileri sürülmüştür.

   Danıştay 8. Dairede E. 2005/4198 sayılı dosyayla görülmekte olan davada Başbakanlığın da hasım konumuna alınmasına karar verilmiş, Türkiye Madenciler Derneği davalı Bakanlık yanında davaya müdahale talebinde bulunmuştur. Bu arada CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’nde Maden Kanunun bazı maddelerinin iptali için açılan dava sonuçlanmış ve Kanunun bazı maddeleri iptal edilmiştir. Davada Yönetmeliğin iptalini istediğimiz tüm maddeleri (Yönetmeliğin 1, 2, 5/1, 5/3, 7, 8, 19-71, 77-81, 86/a,b,d,  87, 88 ve 89)  için yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, bilahare de davanın kabulü ile Yönetmeliğin talep edilen maddelerinin iptaline karar verilmiştir. Karar davalılarca temyiz edilmiş ve lehimize  onanmıştır.  

 

2. Belek Çevre Düzeni Planının muhtelif tarihlerde birkaç kez revize edilerek Belek Ormanı içinde 5 adet   “Golf Sahası” ve 5 adet de “Turizm Parseli”   düzenlenmesi sonucunda oluşacak doğa tahribatını önlemek için Belek Çevre Düzeni Planının iptali için tarafımızdan;  yürütmeyi durdurma ve duruşma istemli olarak 12.12.2005 tarihinde dava açılmıştır. Davada özellikle;  Anayasamızın 90. maddesi hükmüne dayanarak idari işlemin uluslararası sözleşmelere aykırılığı üzerinde durulmuştur. Davada (Danıştay 6ncı Daire E. 2006/1664) bilirkişi raporu lehimize gelmiş; önce yürütmeyi durdurma kararı verilmiş bilahare de davanın kabulü ile çevre düzeni planının iptaline karar verilmiştir. Karar, Danıştay tarafından onanmış; ancak davalı İdarece karar düzeltme talep edilmiş ve talep reddedilerek lehimize  kesinleşmiştir.

 

 

2006 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Trakya’nın Ergene Havzasında Kırklareli’nde bir çimento fabrikası yapılması için girişilen faaliyetlere karşı;

    1.1. ÇED kararının iptali ile ilgili açılan davada (Edirne İd. Mahkemesi E. 2006/2582-Yeni No.2012/707) bilirkişi raporu lehimize gelmiş ve Mahkemece talebimiz kabul edilerek işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar davalılarca temyiz edilmiş ancak Danıştay tarafından onanarak kesinleşmiştir. Davalılar onama kararı üzerine bu kere Danıştay nezdinde karar düzeltme isteminde bulunmuşlardır. Karar düzeltme isteği sonunda Danıştay tarafından sonraki ÇED kararı gerekçe gösterilerek Yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiş, ancak yeniden yapılan yargılamada  karar aleyhe oluşmuş ve tarafımızdan temyiz  edilmiştir. Karar onanmış ve karar düzeltme talebimiz de  reddedilerek karar kesinleşmiştir.

   1.2.  Diğer dava olan Çevre Düzeni Plan Notu değişikliğinin iptali davası ise Danıştay 6. Dairesi’nin 2007/150 E. sayılı dosyasıyla görülmüş olup, Çevre Düzeni Planında yeniden değişiklik yapıldığı için dava konusuz kalması sebebiyle kapatılmıştır.

 

2007 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Ankara Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü’nün kapatılması kararının iptali için TMMOB tarafından Başbakanlık aleyhine açılan davaya müdahil olunmuştur. (Danıştay 10. Daire 2009/9769 E.)  Davanın reddine karar verilmiştir. Dava usul nedeniyle davalı İdare tarafından temyiz edilmiştir.

2. “Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği”nde değişiklik yapan Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak Danıştay’da 31.05.2007 tarihinde dava açılmıştır. Danıştay 8. Daire’nin 2007/3930 E. numarasıyla görülen davada Başbakanlık da hasım durumuna getirilmiş ve Yönetmeliğin iptalini istediğimiz tüm maddeleri (Yönetmeliğin 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 35, 36 kısmen ve 38)  için iptal kararı verilmiştir. Karar Danıştay tarafından onanmış ancak karar düzeltme istemi yapılması sonucu bozulmuştur. Yeniden yargılama yapılacaktır.

3. Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notunun bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 27.11.2007 tarihinde Danıştay’da dava açılmış olup, (Danıştay 6. Daire E. 2007/9561) yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve sonuç olarak da işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı İdarelerce temyiz edilmiş ancak lehimize  ONANMIŞ, davalı İdare tarafından karar düzeltme isteminde  bulunulmuştur. Karar henüz  kesinleşmemiştir.  

4. Orman Sayılacak Alanlarda Verilecek    İzinler Hakkında Yönetmelik”in bazı maddelerinin iptali için Anayasaya aykırılık iddiasıyla ve yürütmeyi durdurma istemli olarak Danıştay’da 21.05.2007 tarihinde dava açılmıştır. Davada (Danıştay 8. Daire 2014/1607 E.) kısmen iptal, kısmen red ve kısmen de karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmiş, karar tarafımızdan ve davalı İdareler tarafından da temyiz edilmiş; temyizde “en geç bir aylık süre” ifadesi yönünden BOZULMUŞ; geri kalan kısımlar yönünden onama kararı verilmiştir. Bozulan kısımla ilgili yeniden karar verilerek “en geç bir aylık süre” kısmı reddedilen kısma eklenmiştir. (Aralık) Karar davalı İdarece temyiz  edilmiştir.

 

2008 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Antalya’da Kırcami Bölgesinde yer alan 1503 ha.lık arazi hakkında “tarım dışı amaçla kullanma kararı” verilmesi ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma istemli dava açılmıştır. Davada kamu yararı ve tarım dışı amaçla kullanma kararlarının iptali talep edilmiştir. Dava 23.05.2008 tarihinde açılmış olup,  (Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E. 2008/992 sayılı dosyası) davada “tarım dışı amaçla kullanım kararı” verilen “bakanlık oluru” ile “kamu yararı kararı” iptal edilmiştir. Karar davalı İdarelerce temyiz edilmiş ve onanmış, karar düzeltme istemi de  reddedilmiştir.

2. Antalya İli, Kovanlık ve Selimiye (Karadon) köy sınırları içinde tarıma elverişli arazi üzerinde Doğalgaz Enerji Santrali yapılması için AKSA Enerji isimli bir şirketin özel mülkiyetindeki arazinin “tarım dışı amaçla” kullanılması kararı ile kamu yararı kararı verilmiştir.

    2.1. Tarım dışı amaçla kullanım kararına karşı açılan davada (Antalya 2. İdare Mhk. E. 2009/606-yeni no:2016/876) kararın nihai karar olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş ve bozulmuş, karar düzeltme istemi de  reddedilmiştir. Yeniden yapılan yargılamada dava reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiştir.

   2.2. “Kamu yararı kararı” na karşı açılan davada (Antalya 2. İdare Mhk. E. 2009/607-yeni no:2015/899) kararın tek başına dava edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş ve bozulmuştur. Yeniden yapılan yargılamada Mahkemece ısrar kararı verilmiştir.Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.  

   2.3. Aynı yerle ilgili olarak Çevre Bakanlığınca verilen ÇED Olumlu kararına da Antalya İdare Mahkemesi’nde ayrı bir dava açılmış  (Antalya 2. İdare Mahkemesi E. 2008/1380) ve ÇED olumlu kararı Mahkemece İptal edilmiştir. Karar temyiz edilmiş, Danıştay tarafından lehimize onanmıştır. İdare tarafından bu kez de karar düzeltme talebinde bulunulmuş ise de bu talep reddedilerek karar lehimize kesinleştirilmiştir.

 

3. Vakıflar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için Danıştay’da yürütmeyi durdurma istemli olarak tarafımızdan dava açılmıştır.

   3.1. Dosya bazı maddeleriyle Danıştay’ın 12. Dairesi’nde E. 2009/6829 ile görülmüş ancak davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir. Dosya Danıştay tarafından onanmıştır. Karar düzeltme yoluna başvurulmuş olup sonucu beklenmektedir.  

   3.2. Dosya diğer bazı maddeleriyle Danıştay 10. Dairesi’nde E. 2009/11943 ile görülmektedir. 30.04.2010 tarihli kararı ile Mahkeme yürütmeyi durdurma talebimizi kısmen kabul ederek, Vakıflar Yönetmeliği madde 43’ün 2. fıkrasının, madde 44’ün, madde 46’nın 5. fıkrasının, madde 48’in ve Geçici 3. maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bazı maddelerin iptaline karar verilmiştir. Karar tarafımızdan ve davalı İdarelerce temyiz edilmiştir.

  

 2009 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Yalova Termal Turizm Merkezi için hazırlanan ve Termal Bölgesine önemli sakıncaları bulunacak olan 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı Plan tadilatının iptali için Bursa İdare Mahkemesi’nde 12.01.2009 tarihinde dava açılmıştır. Dava Danıştay’da görülmektedir. (Danıştay 6. Daire E. 2009/6290) Davanın kabulüne karar verilmiştir.  Davalı İdare tarafından temyiz  edilmiştir.

 

2. Muş ili Merkez ilçeye bağlı Kepenek Köyü’nde bulunan tarıma elverişli toplam 69.402 hektar alan için, TOKİ’ye imar uygulaması yapmak üzere tahsis edilmesi amacıyla İl Toprak Koruma Kurulunun tarım dışı amaçla kullanım kararına onay veren Bakanlık Olurunun iptali için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Muş Valiliği aleyhine yürütmeyi durdurma istemli dava 04.06.2009 tarihinde açılmıştır.(Van 2. İdare Mhk. E. 2009/1358)  Davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, bilahare de davanın kabulü ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı İdare tarafından temyiz edilmiş, Danıştay tarafından onanmıştır.

 

3. Muş ili Merkez ilçeye bağlı, mülkiyeti Muş İli Şeker Fabrikasına ait olan ve Tandoğan ve Kepenek Köylerinde bulunan toplam 82,2646 hektar alan için alanda imar uygulaması yapılması için, Muş İl Toprak Koruma Kurulunun tarım dışı amaçla kullanım kararına onay veren Tarım Dışı Kullanım Kararı İle İlgili Bakanlık Oluru” nun iptali için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Muş Valiliği aleyhine yürütmeyi durdurma istemli dava 18.09.2009 tarihinde açılmıştır (Van 2. İdare Mhk. E.2016/504) Davada yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, bilahare de davanın kabulü ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Karar davalı İdare tarafından temyiz edilmiş ve bozma kararı çıkmıştır. Yargılama yeniden yapılmış ve Mahkeme tarafından davanın kabulü yönünde ısrar kararı verilmiştir.Israr kararı da idare tarafından temyiz  eidlmiştir. Sonucu beklenmektedir.

 

4. Resmi Gazetenin 30.04.2009 tarih ve 27215 sayılı nüshasında yayınlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1 (kısmen, 4 (kısmen), 8/b, 10/2, 11/son, 13.16.17.18 ve Geçici 2. maddelerinin Orman Kanununa, Anayasaya, üstün kamu yararına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere aykırılığı nedeniyle Danıştay’da 26.06.2009 tarihinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır. Danıştay 8. Dairesinin E.2009/5933 sayılı dosyasıyla görülen davada Yönetmelik maddelerinin dayanak yasa kurallarına aykırı olmadığı gerekçesi ile davanın reddine hükmedilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş ancak aleyhe onanmıştır.

 

5. İstanbul İli Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Tuzla İlçe sınırları içerisinde yer alan ve taslak İl ÇDP’nın 1/100.000 ölçekli haritasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numara ile gösterilen yaklaşık 7900 hektar ve ayrıca Şile İlçesinde de yaklaşık 340 hektar olmak üzere toplam yaklaşık 8240 hektar verimli/mutlak tarım arazisinin, tarım dışı amaçla kullanımı konusunda İl Toprak Koruma Kurulu kararına olur veren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kararı ile Şile Kaymakamlığı’nın kamu yararı kararlarının iptali için İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde (E. 2009/1089) yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır. Açılan davada dosya başka bir dava ile bağlantılı görüldüğünden esas kaydı kapatılarak İstanbul 6. İdare Mhk. E. 2009/2075 sayılı dosya ile birleştirilmiş ve kararların iptaline karar verilmiştir. Karar davalı İdare tarafından temyiz edilmiş ancak Danıştay tarafından onanmıştır.Davalı İdareler bu kez karar düzeltme talebinde bulunulmuş ve talep reddedilmiştir.  

 

6. Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzük’ün 4/1 maddesinin ve bağlantılı Bakanlar Kurulu kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak Danıştay’da Başbakanlık ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı aleyhine 23.09.2009 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 17. Daire E. 2015/6019) Dava reddedilmiş ve tarafımızdan temyiz edilmiştir.

 

7. Manisa İli Çaldağı mevkiinde kurulması planlanan nikel maden işletmesi ile ilgili ÇED davaları devam ederken bu kez verilen orman alanı tahsisi kararlarıyla ilgili olarak;

   7.1.Maden işletmesi için verilen 102 sayılı orman tahsisi kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açılmıştır. (Manisa İdare Mhk. E. 2010/541) Yürütmenin durdurulması kararının ardından bilahare işlemin iptaline karar verilmiş ancak Danıştay tarafından karar bozulmuştur. Yeniden yapılan yargılamada davanın reddine karar verilmiştir.

   7.2. Maden işletmesi için verilen 225 sayılı orman tahsisi kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açılmıştır.(Manisa İdare Mhk. E. 2010/539) Yürütmeyi durdurma istemimizin ve bilahare de  iptal istemimizin aynı işlemle ilgili başka bir dosyadan iptal kararı verildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş dolayısıyla dava kazanılmış ancak dosya Danıştay tarafından bozulmuştur. Yeniden yapılan yargılamada davanın reddine karar verilmiştir.

   7.3. Maden işletmesi için verilen 226 sayılı orman tahsisi kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak dava açılmıştır. (Manisa İdare Mhk. E. 2010/540) Yürütmenin durdurulması kararı verilmiş ve nihai olarak talebimiz gibi işlemin iptaline karar verilmiş ancak Danıştay tarafından karar bozulmuştur. Yeniden yapılan yargılamada davanın reddine karar verilmiştir.

 

8. Yalova İli Taşköprü Belediyesi’nin 1/25.000 Ölçekli Yalova İl ÇDP’na göre hazırlanmış bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarındaki, Taşköprü Beldesindeki Askeri Alan ile AKSA Akrilik Kimya San. A.Ş. tesisleri arasında kalan yaklaşık 530 ha alanda,  “Sanayi Alanı” olarak düzenlenen bölümün iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak Taşköprü Belediyesi aleyhine 29.09.2009 tarihinde dava açılmıştır. Davada (Bursa 1. İdare Mhk. E. 2009/882)  davamızın kabulü ile Planın ilgili bölümünün iptaline karar verilmiştir. Karar davalı İdare tarafından temyiz edilmiş ve lehimize  onanmıştır.

 

9. İstanbul 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak açılan davada (İstanbul 8. İdare Mhk. E. 2015/123-eski no.E.2009/1891)  yürütmeyi durdurma istemimizin reddine karar verilmiştir. Davada bilirkişi raporu lehe gelmiş olmasına rağmen işlemin hazırlık işlemi olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiş; Danıştay tarafından Yerel Mahkeme kararı lehimize  bozulmuştur. Ancak davalı İdare tarafından karar düzeltme isteminde  bulunulmuş ancak reddedilmiştir. Yerel Mahkemece yeniden yapılan yargılamada davanın reddine karar verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.

 

 

2010 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Manisa-Kütahya-İzmir Çevre Düzeni Planının doğal varlıkların zarar görmesine neden olacak bazı bölümleri için yürütmeyi durdurma istemli olarak 13.01.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/4260) Davada önce yürütmeyi durdurma kararı bilahare de işlemin iptaline karar verilmiştir.  Davalı İdare tarafından karar temyiz  edilmiş ancak karar lehimize  onanmıştır.  

 

2. Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının tamamen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 22.01.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/1361) Davada bilirkişi raporu lehe gelmiştir. Planın bazı hükümleri için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, bazı bölümleri için bu talebimiz kabul görmemiştir. Ayrıca bu dosyada İstanbul Barosu’nun yanımızda müdahil olma talebi kabul görmemiştir. Planın toplam 26 maddesi için iptal, diğerleri için davanın reddi kararı verilmiştir. Karar davalı İdare tarafından temyiz edilmiş, temyiz talebi reddedilmiş ancak bu kez  karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.  

 

3. Mersin-Karaman Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.02.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/1950) Dosyada işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

4. Aydın- Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.02.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/2110) Dosyada yapılan keşif sonrası bilirkişi raporu lehimize gelmiş ve kısmi yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bilahare davanın kısmen kabulüne karar verilerek Planın bazı hükümleri iptal edilmiştir. Davalı İdare tarafından temyiz edilmiştir.

 

5. Antalya- Burdur Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 22.02.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/2435) Dosyada bilirkişi raporu lehimize gelmiştir. Davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve bilahare de  işlem iptal edilmiştir.  

 

6. Resmi Gazetenin 07.01.2010 Tarih ve 27455 Sayılı Nüshasında yayınlanan ‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali ve bu Yönetmeliğin dayanağı olan ve 07.05.2008 tarih 5761 sayılı Kanun ile değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8inci maddesinin A/1, C ve D fıkralarının da Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle konunun Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi istemiyle 04.03.2010 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/2806) Yürütmeyi durdurma istemimizin idarenin savunması alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir. Yargılama devam etmektedir.

 

7. Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 04.03.2010 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2010/2807) Davada yürütmeyi durdurma kararı alınmış ve Planın kısmen iptaline karar  verilmiştir. Danıştay tarafından onanmıştır.İdare tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.Sonucu beklenmektedir.

 

8. Taşköprü Belediye Meclisi tarafından tadilat yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının AKSA Akrilik Fabrikasının ek tesisine hukuka aykırı olarak izin vermesi nedeniyle Bursa İdare Mahkemesi’nde 27.05.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır. (Bursa 1. İdare Mhk. E. 2010/589) Davada önce yürütmeyi durdurma kararı, bilahare de iptal kararı verilmiş ve Danıştay tarafından onanmıştır.

 

9. Gökçe Barajı Havzası özel Hükümlerinin kısmen iptali istemiyle Çevre Bakanlığı ve Yalova Valiliği aleyhine yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2012/4337) Davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar İdare tarafından temyiz edilmiştir.

 

10. Vize’de yapılacak çimento fabrikası ile ilgili olarak daha önce kazandığımız dava olmasına rağmen Yargı kararını yok sayarak verilen ikinci ÇED olumlu kararının iptali istemi ile Çevre Bakanlığı aleyhine yürütmeyi durdurma istemli Edirne İdare Mahkemesi’nde 17.06.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır. (Edirne İdare Mhk.  E. 2010/538) Dosyada bilirkişi raporu aleyhe gelmiş ve dava reddedilmiştir. Karar temyiz edilmesine rağmen onanmış ve karar düzeltme talebimiz de  reddedilmiştir.

 

 

11. 1/100.000 ölçekli İstanbul İl ÇDP’de gerekli düzenlemeleri yapmadan boğaz geçişinin alt ölçekli planlarda düzenlenmesi yönünde yapılan örtülü il ÇDP tadilatı başka deyişle 3. Köprü girişimi; hukuka, üstün kamu yararına ve şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı bulunduğundan aleyhine yürütmeyi durdurma istemli olarak;

     11.1. 1394 sayılı Belediye Meclisi kararına karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde 22.07.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır. (İstanbul 10. İdare Mhk.  E. 2010/1400) Davada Plan tadilatı nedeniyle, karar vermeye yer olmadığına karar verilmiş ve karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Karar onanmıştır.

    11.2. Yapılan plan tadilatına yönelik olarak da yine 23.11.2010 tarihinde İstanbul 10. Daire E. 2010/2244 sayılı dosyasıyla iptal davası açılmıştır. Dosyada bilirkişilerce inceleme yapılmış ve rapor lehe gelmiş ancak dava reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş ve karar onanmıştır. Karar düzeltme yoluna gidilmiştir. Sonucu beklenmektedir. 

 

12. 1/100.000 ölçekli İstanbul İl ÇDP’ye ek olarak talep edilen ve Kuzey Marmara Otoyolunun İstanbul ili sınırları içinde kalan kısmına ilişkin olan 1/25.000 ölçekli planını içeren (3. Köprü);

    12.1.  İBB Meclisinin 1473 sayılı kararının hukuka, üstün kamu yararına ve şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı bulunduğundan aleyhine yürütmeyi durdurma istemli olarak İstanbul İdare Mahkemesi’nde 16.08.2010 tarihinde iptal davası açılmıştır (İstanbul 6. İdare Mhk. E. 2011/2090) Davada, plan kesinleşmediğinden dava açıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

    12.2. Yapılan plan tadilatına yönelik olarak da yine 23.11.2010 tarihinde İstanbul 6. İdare Mhk. E. 2011/1477 sayılı dosyasıyla iptal davası açılmıştır. Bilirkişi raporu aleyhe gelmiş ve dava reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş ancak Danıştay tarafından onanmıştır.

 

13. Kozak Yaylasında altın madeni için verilmiş olan  dört adet ÇED  olumlu kararının iptali açılan açılmış olan davalara  03.12.2010  tarihinde  müdahil olunmuştur.

   13.1. İzmir 1. İdare Mhk. E. 2009/1630: Davada müdahilliğimizin reddine karar verilmiştir. Dosyanın da konusuz kaldığından kapatılmasına karar verilmiştir.

   13.2. İzmir 4. İdare Mhk. E.2009/1705 Davada müdahilliğimizin reddine karar verilmiştir. Davanın reddine karar verilmiş ve Danıştay tarafından onanmıştır.

   13.3. İzmir 4. İdare Mhk. E.2010/533 (Yeni no: 2015/1067) Davada müdahilliğimizin reddine karar verilmiştir.Yerel Mahkeme tarafından işlemin iptaline karar verilmiş ancak Danıştay tarafından karar bozulmuştur. Yeniden yargılama yapılacaktır.

   13.4. İzmir 3. İdare Mhk. E.2010/1310 Yargılama sürmektedir. Yerel Mahkeme tarafından işlemin iptaline karar verilmiş ancak Danıştay tarafından karar bozulmuştur. Yeniden yargılama yapılacaktır.

 

14. Sulak Alanlar Yönetmelik Değişikliğinin iptali için Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından açılan davaya 03.12.2010  tarihinde müdahil olunmuştur(Danıştay 6. Daire E. 2010/11530) Yargılama sürmektedir.

 

15. Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na karşı 30.12.2010 tarihinde dava açılmıştır. Davada 5995 sayılı Kanun’un bazı maddelerinin de Anayasaya aykırılığı iddia edilmiştir. Davada (Danıştay 8. Daire E. 2011/40)yürütmeyi durdurma istemimiz kısmen kabul edilmiş  olup, Yönetmelik yürürlükten kadırıldığı için karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir.

 

2011 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1.  Afyonkarahisar İli, Sandıklı  İlçesi, Termal turizm bölgesinde tarımdışı kullanım kararına  verilen Tarım Bakanlığı Olurunun iptali talebiyle TMMOB  tarafından Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’nde  açılan iki adet davaya 27.01.2011 tarihinde  müdahil olunmuştur.

     1.1. Bunlardan biri Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’nde E.2010/947 sayılı dosyayla görülmüş; bilirkişi raporu lehe gelmiş, önce  yürütmeyi durdurma kararı alınmış bilahare de dava kabul edilerek işlemin iptaline karar verilmiş ve karar onanmıştır. Karar davalı İdare tarafından karar düzeltmeye konu edilmiş ve lehimize kesinleşmiştir.

     1.2. Bunlardan biri Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’nde E.2010/948 sayılı dosyayla görülmüş; bilirkişi raporu aleyhe gelmiş ve bilahare dava reddedilmiştir. Danıştay tarafından da onanmıştır.

 

2.  Mersin’de bir kısım parsel ile ilgili Mersin Çimento Fabrikası yapılmasına yol açacak İl Toprak Koruma Kurulu kararına verilen Tarım Bakanlığı Olurunun iptali talebiyle yürütmeyi durdurma istemli olarak 01.02.2011 tarihine dava açılmıştır. (Mersin 2. İdare Mhk. E. 2016/463) Davanın reddine karar verilmiştir. Ancak tarafımızdan yapılan temyiz Danıştay tarafından kabul edilerek karar bozulmuştur. Yeniden yargılama yapılacaktır. Bozma kararı davalı İdare tarafından karar düzeltmeye konu edilmiş ve reddedilmiştir. Yargılama yeniden yapılmış ve işlemin iptaline karar verilmiş, davalı İdare tarafından yeniden temyiz  edilmiştir.

 

3.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda çelenk karşılığı bağış kabulüne izin verilmemesi işlemine karşı Türk Eğitim Vakfı tarafından İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin E. 2010/172 sayılı dosyasıyla açılan davaya 16.02.2011 tarihinde müdahil olunmuş ve müdahilliğimiz kabul edilmiş; ancak dava reddedilmiştir. Karar temyiz edildiğinden henüz kesinleşmemiştir.

 

4.  Bahar DOĞAN ve  arkadaşları  tarafından AKSA Akrilik Fabrikası ÇED olumlu Kararının iptali ile ilgili olarak açılan ve aleyhe  sonuçlandıktan sonra Danıştay tarafından bozma ile  dönen Bursa 2. İd. Mhk.nin E. 2008/474  sayılı dosyasına  23.02.2011 tarihinde  müdahil olunmuştur. Müdahilliğimizin reddine karar verilmiştir. (E.2013/926) Davacıların davası reddedilmiş ve Danıştay tarafından onanmıştır.

 

5.  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Gaziantep İli Merkez OSB V. Kısım ile ilgili İl Toprak Koruma Kurulu kararı hakkındaki ‘Bakanlık Oluru’ nun iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması talebiyle 18.03.2011 tarihinde Gaziantep İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. (Gaziantep 2. İdare Mhk. E.2011/431) Davada yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ve bilirkişi raporu lehe gelmiş olmasına rağmen dava reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş ve bozma kararı alınmış, davalı İdare karar düzeltme isteminde  bulunmuştur.

 

6. Taşköprü Belediye Meclisi tarafından daha önce 2010 yılında açtığımız ve yürütmeyi durdurma kararı aldığımız davaları dolanmak amacıyla yeniden tadilat yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının AKSA Akrilik Fabrikasının ek tesisine hukuka aykırı olarak izin vermesi nedeniyle açılan davada (Danıştay 6. Daire E.2011/7123)  keşif yapılmasına karar verilmiş; bilirkişi raporu aleyhe gelmiş ve dava reddedilmiştir. Karar temyiz  edilmiş olup sonucu beklenmektedir.

 

7. Yine Taşköprü Belediye Meclisi tarafından daha önce açtığımız davayı dolanmak için tadilat yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının AKSA Akrilik Fabrikasının ek tesisine hukuka aykırı olarak izin vermesi nedeniyle 19.04.2011 tarihinde iptal davası açılmış, (Danıştay 6. Daire E.2011/5851) Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş. davalı yanında müdahil olmuştur. Davada bilirkişi raporu aleyhe gelmiş ve dava reddedilmiştir. Karar temyiz  edilmiş olup sonucu beklenmektedir.

 

 

8. 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinin kısmen iptali için yürütmeyi durdurma ve Anayasaya aykırılık iddiasıyla 25.04.2011 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır. (Danıştay 17. Daire E.2015/6135) Davanın reddine karar verilmiştir.

 

9. Manisa-Kütahya-İzmir Çevre Düzeni Planının bazı bölümleri için daha önce açılmış dava olmasına rağmen bu kez  yapılan Plan tadilatına da yine yürütmeyi durdurma istemli olarak 02.03.2011 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2011/2740) Yürütmeyi durdurma kararı verilmiş  ve  bilahare de  lehimize  iptal kararı alınmıştır. Davalı İdare tarafından karar temyiz  edilmiş ancak karar lehimize  onanmıştır.

 

10. Konya-Isparta  Çevre Düzeni Planı tadilatının  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 15.07.2011 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2011/6622) Davada iptal kararı verilmiştir.

 

11. Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planı tadilatının  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 19.08.2011 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2011/7321) Bilirkişi raporu lehimize  gelmiştir. Davada kısmen yürütmeyi durdurma  kararı verilmiş ve bilahare davanın kısmen kabulüne karar verilerek Planın bazı hükümleri iptal edilmiştir. Davalı İdare tarafından temyiz edilmiştir.

 

12. Kırşehir-Nevşehir-Niğde 1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planı tadilatının  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 26.08.2011 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2011/7413) Dosyada kısmi yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

 

13. Muş-Bitlis-Van 1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planı tadilatının  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 26.08.2011 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2011/7412) Dosyada kısmi yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

 

14.Mersin’de Nükleer Enerji Santrali yapımını da içeren 1/100.000.lik Mersin-Karaman Çevre Düzeni Planı tadilatının  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 30.09.2011 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2011/8101) Davada süreaşımı nedeniyle red  kararı verilmiştir. Karar temyiz edilmiş ancak  bu haliyle kesinleşmiştir.

 

15. Antalya-Burdur   1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planı tadilatının  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 30.09.2011 tarihinde dava açılmıştır(Danıştay 6. Daire E.2011/8134) Davada lehimize  iptal kararı verilmiştir.

 

16. Yalova’da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın onayından geçerek  kesinleşen VOPAK  Kimyasal Depolama, Liman, İskele ve Geri Sahasına ilişkin olarak iki ayrı imar planına karşı; 

    16.1. 1/5000’lik imar planı tadilatı davası açılmıştır. Dava Danıştay 6. Daire E. 2012/1188 sayılı dosya ile görülmüş, dava konusu Plan başka bir işlemle iptal edilmiş olduğundan dava hakkında konusuz kalma nedeniyle kapatma kararı verilmiştir.

    16.2. 1/1000’lik imar planı tadilatı için dava açılmıştır. Dava Danıştay 6. Daire E. 2012/1924 sayılı dosya ile görülmüş, dava konusu Plan başka bir işlemle iptal edilmiş olduğundan dava hakkında konusuz kalma nedeniyle kapatma kararı verilmiştir.

 

17. Sultanbeyli İlçesinde kentsel düzenleme yapılması gerekçesiyle hazırlanan ve Resmi Gazetenin 06.10.2011 Tarih ve 28076 Sayılı Nüshasında Yayınlanan 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Ekindeki Kararnamenin (kısmen) iptali için öncelikle yürütmenin                                    durdurulması istemiyle ve ayrıca bu Kararın dayanağı olan 644 sayılı KHK’nin 2/ğ maddesi (kısmen) ile yine 644 sayılı KHK’ye 648 sayılı KHK’nin 1. maddesi ile eklenip, 653 sayılı KHK’nin 6. maddesi ile tadil edilen 644 sayılı KHK’nin 2/h maddesi (kısmen)                              hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla 16.11.2011 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2011/8798) Davada işlemin iptaline karar verilmiş, davalı İdare tarafından karar temyiz edilmiş, temyiz talebi reddedilmiştir. Bu kez karar düzeltme isteminde bulunulmuştur. 

 

 18. Resmi Gazetenin 18.10.2011 Tarih ve 28086 Sayılı Nüshasında Yayınlanan Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4(1)c Maddesinin iptali için öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle ve ayrıca bu maddenin dayanağı olan 2863 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının a bendine 648 sayılı KHK’nin 41. md. si ile eklenen 13. alt bent hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla 24.11.2011 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır.  (Danıştay 14. Daire E.2011/16487) Dava reddedilmiştir.

 

19. Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin  1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planı tadilatının  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 07.12.2011 tarihinde dava açılmıştır.(Danıştay 6. Daire E.2011/9150) Dosyada keşif yapılmıştır. Kısmi yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, bu karara kısmen itiraz  edilmiş ve itiraz  kısmen olumlu sonuçlanmıştır. Özellikle HES’ler bakımından lehe yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır.

 

20. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Edirne İli Merkez İlçe  Sazlıdere Köyüyle ilgili İl Toprak Koruma Kurulu Kararı  Hakkındaki 03.08.2011 tarihli ‘Bakanlık Oluru’ nun İPTALİ ve öncelikle yürütmesinin durdurulması  istemli olarak 09.12.2011 tarihinde dava açılmıştır. (Edirne İd. Mhk. E. 2011/1525) Davaya Güler Sabancı vd. müdahale talebinde bulunmuştur. Davada lehimize  karar verilmiş ve işlem iptal edilmiştir.  Dosya temyiz edilmiş ve Danıştay tarafından onanmış,karar düzeltmeden de geçerek kesinleşmiştir.

 

2012 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Yenice’de kurulması planlanan Taş Ocağı için Yenice Belediye Başkalığı ve İslambeyli Köy tüzelkişiliği tarafından açılan davalara müdahil olunmuştur. İki davadan:

   1.1. Edirne İdare Mhk.nin E.2015/172 sayılı dosyasında İşletme Ruhsatının iptali için dava açılmış olup davaya müdahil olunmuş, müdahilliğimizin kabulüne yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmiştir. Asil davacılardan İslambeyli Köyü davadan feragat ettiği için onun yönünden davanın reddine, diğer asiller yönünden de karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir. Karar   Danıştay tarafından bozulmuş yeniden yapılan yargılamada davanın yeniden reddine karar verilmiştir.

   1.2. Edirne İdare Mhk.nin E.2012/71 sayılı dava ÇED Gerekli Değildir kararı ile çalışma ruhsatının  iptali için açılmış olup, davaya 13.02.2012 tarihinde  müdahil olunmuştur. Yargılama sürmektedir.

 

2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi  Kırıkköy’de 111,90 ha alan ile ilgili İl Toprak Koruma Kurulu Kararı  Hakkındaki 21.09.2011 tarihli ‘Bakanlık Oluru’ nun iptali ve  yürütmesinin durdurulması istemli olarak 20.04.2012 tarihinde dava açılmıştır. (Edirne İdare Mhk. E.2012/394) Davada  önce yürütmeyi durdurma kararı bilahare de lehimize iptal  kararı verilmiştir. Karar İdarece temyiz edilmiş lehimize onanmıştır.  

 

3. Resmi Gazetenin 23.03.2012 Tarih ve 28242 Sayılı Nüshasında    yayınlanan Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair  Yönetmeliğin 3c Maddesinin iptali ve  yürütmenin durdurulması kararı verilmesi istemiyle  18.05.2012 tarihinde  dava açılmış ve açılan davada  3c maddesinin dayanağı olan 2863 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının  a bendine 648 sayılı KHK’nin 41. md.si ile  eklenen 13. alt bent    hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasında da bulunulmuştur. (Danıştay 14. Daire E.2013/2082) Dava reddedilmiştir.

 

4. Resmi Gazetenin 03.04.2012 tarih ve 28253 sayılı nüshasında yayınlanan Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişen 4. maddenin kısmen ve 23. maddenin ise tamamen iptali, öncelikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesi istemiyle 28.05.2012 tarihinde dava açılmış; açılan davada 4. maddenin kısmen dayanağı olan 3573 sayılı Kanun’un 2. maddesinin “Devletin hüküm ve tasarrufunda olan” cümleciği hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunulmuştur. (Danıştay 8. Daire E.2012/5115). Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği, davalı yanında davaya müdahil olmuştur. Davada kısmen kabul kısmen red kararı verilmiştir Karar davalı İdare tarafından temyiz  edilmiştir.

 

5. Yalova Valiliğince AKSA Akrilik işletmesi içindeki termik santrale verdiği deneme izninin iptali için Bursa İdare Mahkemesi’nde 17.07.2012 tarihinde iptal davası açılmış, (Bursa 1. İdare Mhk.  E.2012/843) yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir. Davanın reddine karar verilmiş olup istinaf yoluna başvurulmama kararı alınmıştır.

 

6. Antalya Valiliği’nin Antalya  İl Toprak Koruma Kurulu toplantılarına TEMA temsilcisinin çağrılmaması nedeniyle Antalya  İdare Mahkemesi’nde 01.06.2012 tarihinde iptal davası açılmıştır. (Antalya 3. İdare Mhk. E. 2012/740) İşlemin iptaline karar verilmiş, ancak davalı İdare tarafından karar temyiz edilmiştir. Dosya Danıştay tarafından onanmış ve idare tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.  

 

7. Bodrum Türkbükü’nde TEMA Vakfı’na kiralanıp Vakıf tarafından ağaçlandırıldıktan sonra hakkında Özelleştirme Kararı verilen alanla ilgili özelleştirme kararının kaldırılmasını reddeden idari işlemin iptali için 14.06.2012 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 13. Daire E.2012/2216)  Alan sonradan özelleştirmeden çıkarıldığı için dosya karar verilmeye yer olmadığına şekliyle lehimize  sonuıçlanmıştır.  Davalı İdare kararı temyiz  etmiştir.

 

8. Çaldağ’da yapılması planlanan nikel madeni işletmesi için verilen “orman tahsisi oluru”nun iptali için Manisa İdare Mahkemesi’nde 04.09.2012 tarihinde  dava açılmıştır. (Manisa 2. İdare Mhk. E. 2012/187) Dava reddedilmiş ve tarafımızdan temyiz  edilmiştir. 

 

9. Resmi Gazete’nin 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı nüshasında yayınlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’teki doğal sit  tanımına karşı 14.09.2012 tarihinde  dava açılmıştır.  (Danıştay 14. Daire E.2012/7803) Davanın reddine karar verilmiştir.

 

10.

   10.1.Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari   1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 14.09.2012 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2012/5551) Yargılama sürmektedir.

   10.2.Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari   1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planı değiştirilerek yeniden çıkarılmıştır. Bu kez  yeni Planın iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 30.11.2012 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2012/7302)Yargılama sürmektedir.

 

11. Adıyaman- Şanlıurfa-Diyarbakır 1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 14.09.2012 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Danıştay 6. Daire E.2012/5548)

 

12. Orman Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan ve 23.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan  “Ağaçlandırma Yönetmeliği” nin kısmen iptali için yürütmeyi durdurma  istemli olarak 22.10.2012 tarihinde dava açılmış olup, Davada kısmi yürütmeyi durdurma kararı verilmiş bilahare dava reddedilmiştir.(Danıştay 8. Daire E.2012/10066)

 

13.

   13.1. Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli  1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 14.09.2012 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Danıştay 6. Daire E.2012/5550) YD talebimizin konusuz kaldığı kararı verilmiştir.

   13.2. Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli  1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planı değiştirilerek yeniden çıkarılmıştır. Bu kez  yeni Planın iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 26.11.2012 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Danıştay 6. Daire E.2012/7282) YD talebimizin konusuz kaldığı kararı verilmiştir.

 

14. Filyos Endüstri Bölgesi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 07.11.2012 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir.(Danıştay 10. Daire E.2012/8481) Yargılamada yürütmeyi durdurma ve bilahare de iptal kararı verilmiştir.Karar davalı İdareler tarafından temyiz  edilmiştir.  

 

15. Zonguldak-Bartın-Karabük Çevre Düzeni Planının iptali için daha önce 2010 yılında açılmış olan dava sürerken; bu kez  Plan tadilatı yapıldığından tadilata karşı da  yürütmeyi durdurma istemli olarak 07.12.2012 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2012/7445) Yargılamada bilirkişi raporu lehimize  gelmiş ve yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.  Karar beklenmektedir.

 

16. Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için  yürütmeyi durdurma istemli olarak 07.12.2012 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. (Danıştay 6. Daire E.2012/7446) Bilirkişi raporu kısmen lehimize  gelmiştir.

 

2013 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Adıyaman- Şanlıurfa-Diyarbakır 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için daha önce dava açılmış;

    1.1. Ancak bu kez Plan tümüyle yeniden çıkarıldığı için ikinci kez yürütmeyi durdurma istemli olarak 23.01.2013 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E.2013/558) Davada karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir.Karar İdarece temyiz edilmiştir.

    1.2. Aynı Plan üçüncü kez  yeniden yapıldığı için bu defa da 15.08.2013 tarihinde yeniden dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir.  (Danıştay 6. Daire E.2013/6171) Lehimize  bilirkişi raporu gelmiştir. Yargılama sürmektedir.

 

2.Zonguldak İli Muslu Beldesi sınırları içinde kurulması planlanan “Zetes III Termik Santrali” için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan  ÇED Olumlu kararına karşı şahıslarca açılmış olan davaya müdahil olunmuştur.(Zonguldak İdare Mhk. E.2013/322) Davada keşif yapılmış, bilirkişi raporu aleyhe gelmiş ve davanın reddine karar verilmiş, karar düzeltme istemi de reddedilmiştir.

 

3. Daha önce iptali için dava açılan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te tekrar değişiklik yapılması üzerine bu kez  de  değişiklik yapan Yönetmelik için  11.04.2013 tarihinde  dava açılmıştır.  (Danıştay 14. Daire E.2013/2813) Davada  kısmen kabul kısmen red  kararı verilmiş, karar hem tarafımızdan hem de İdarece temyiz edilmiştir.

 

4.  Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin   iptali,

öncelikle yürütmenin durdurulması ve Yönetmeliğin dayanak   maddesi olan 6831  Sayılı Orman

Kanunu’nun 6292 sayılı Kanun ile değişik 17nci    maddesinin 1inci fıkrasının, Anayasa’nın 2 ve

11inci maddeleri  vasıtası ile    öncelikle 10, 45, 168 ve 169ncu ve dolayısıyla 56 ve 63üncü

maddelerine  aykırılığı nedeni ile konunun Anayasa Mahkemesine gönderilmesi İstemiyle  

29.04.2013 tarihinde  dava açılmıştır.  (Danıştay 8. Daire E.2013/7934) Yürütmeyi durdurma

istemimizin reddine karar verilmiştir. Yargılama sürmektedir.

 

5. Resmi Gazetenin 02.04.2013 tarih ve 28606 sayılı nüshasında yayınlanan  Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in kısmen iptali ve  yürütmenin   durdurulması  istemiyle 31.05.2013 tarihinde  dava açılmıştır. (Danıştay 14. Daire E.2013/5349) Davada kısmen red kısmen konusuz kalma nedeniyle karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir. İdare tarafından karar temyiz edilmiştir.

 

6. İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Beldesinde bulunan 100 ha alanın “demiryolu odaklı ana yükleme boşaltma merkezi” yapılması konusunda, TEMA Vakfı ve TMMOB Ziraat Mühendisleri İstanbul Şubesinin muhalefetine rağmen,  İstanbul İl Toprak Koruma Kurulunda alınan  “tarım dışı amaçlı kullanım kararı”na  verilen Bakanlık olurunun iptali için 06.06.2013 tarihinde dava açılmıştır. (İst. 3. İdare Mhk. E. 2013/1320) Dava, başka Mahkemece iptal kararı verildiği için lehimize  konusuz kalarak kapanmıştır. Davalı İdare tarafından temyiz edilmiştir.

 

7. Resmi Gazetenin 02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı nüshasında yayınlanan   Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Çevre Koruma Bölgelerinde  Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi   Hakkında Yönetmelik’in  4c maddesinin İPTALİ, öncelikle  yürütmenin    durdurulması kararı verilmesi ve 4c  maddesinin dayanağı olan  2863 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının a bendine   648 sayılı KHK’nin 41. md.si ile  eklenen 13. alt bent  hakkında   Anayasa’ya aykırılık iddiamızın uygun görülerek konunun Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi istemiyle 28.06.2013 tarihinde  dava açılmıştır. Yürütmenin durdurulması istemimizin reddine karar verilmiştir. Yargılama devam etmektedir. (Danıştay 14. Daire E.2013/6231)  

 

8. 1/5.000 ölçekli Termal (Yalova) Turizm Merkezi Revizyon + İlave Nazım İmar Planının iptali ve  öncelikle yürütmesinin durdurulması istemli olarak 19.07.2013 tarihinde  dava açılmıştır. Yargılama devam etmektedir. (Bursa 3. İdare Mhk.  E.2013/1261)  İşlem iptal edilmiş olduğundan karar vermeye yer olmadığına karar verilmiştir. Karar temyiz  edilmiştir.

   

9. 1/1.000 ölçekli Termal (Yalova) Turizm Merkezi Revizyon + İlave Nazım İmar Planının iptali ve  öncelikle yürütmesinin durdurulması istemli olarak 19.07.2013 tarihinde  dava açılmıştır. (Bursa 1. İdare Mhk.  E.2013/1272)  Davanın kabulüne karar verilmiş ancak karar davalı İdarece temyiz edilmiştir.  

 

10. Daha önce davası açılan Yozgat-Sivas-Kayseri Çevre Düzeni Planının tadil edilmesi üzerine bu kez  tadilatın kısmen iptali  için  yürütmeyi durdurma istemli olarak 25.07.2013 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2013/5758)  Lehimize  bilirkişi raporu alınmıştır.

 

11. Daha önce hem ana Plana hem de  tadilatına dava açılan Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari  Çevre Düzeni Planı tadilatın kısmen iptali  için  yürütmeyi durdurma istemli olarak 25.07.2013 tarihinde dava açılmıştır.  (Danıştay 6. Daire E. 2013/5741)  Lehimize  bilirkişi raporu alınmıştır.

 

12. Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planı değiştirilerek üçüncü kez yeniden çıkarılmıştır. Bu kez yeni Planın iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 15.08.2013 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Danıştay 6. Daire E. 2013/6370)  Dosyada keşif yapılmış ve bilirkişi raporu lehimize  gelmiştir.

 

13. Daha önce dava açılarak iptal ettirilmiş olan  Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının tadil edilerek yeniden yapılması üzerine  Planın kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 02.09.2013 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır.  (Danıştay 6. Daire E. 2013/6398)   Davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Yargılama sürmektedir.

 

14. 1/25.000 ölçekli Yalova İl Çevre Düzeni Planında yapılan tadilatın kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 24.09.2013 tarihinde  dava açılmıştır. (Bursa 2. İdare Mhk. E. 2013/1149) Davada işlemin iptaline karar verilmiş, davalı İdare kararı temyiz etmiştir.

 

15. Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin  1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının ikinci kez  tadilatının  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 11.10.2013 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2013/7744)   Davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Yargılama sürmektedir.

 

16. Mersin-Adana  1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 27.12.2013 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir.(Dan. 6. Daire E.2014/59) Bilirkişi raporu kısmen lehimize  gelmiştir.

 

17. Artvin Cerattepe’de yapılacak Bakır Madeni Projesi ile ilgili olarak ÇED Olumlu kararının iptali için dava açılmıştır. Davanın kabulüne karar verilmiştir. (E.2013/484) Ancak bilahare yeniden alınan ÇED Olumlu kararı için açılan E.2015/470 sayılı davada davanın reddine karar verilmiş ve Danıştay tarafından onanmıştır.

 

18. Kütahya Şaphane’de bulunan tesisle ilgili verilen ÇED gerekli değildir kararı ile ilgili Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nde (E.2012/931, 2014/564) açılmış olan davaya müdahale talebinde bulunulmuş ve işlem iptal edilmiştir. Davalı İdarenin temyizi üzerine karar yalnızca davalının sıfatı nedeniyle şeklen bozulmuş; Mahkemece şekil eksiği giderilerek yeniden aynı karar verilmiştir.

 

2014 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1.

1.1.Konya-Karaman 1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 25.02.2014  tarihinde dava açılmıştır.  (Konya  2. İdare Mhk. E. 2015/143) davada konusuz kalma nedeniyle kapatılma kararı verilmiştir.Karar İdare tarafından istinaf yoluna götürülmüş ancak değişmemiştir.

1.2.Konya-Karaman 1/100.000.lik ikinci  Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 24.10.2014  tarihinde dava açılmıştır.  (Konya  1. İdare Mhk. E. 2015/148) Davada kısmi iptal kararı verilmiştir.

 

2.

2.1. Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 25.02.2014  tarihinde dava açılmıştır.  (Danıştay 6. Daire E. 2014/1625) Dava, yeni Plan nedeniyle  konusuz kalmıştır.  

2.2. Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının kısmen değiştirilerek tümüyle  yeniden askıya çıkması üzerine yeni Planın  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 30.09.2014  tarihinde dava açılmıştır.    (Danıştay 6. Daire E. 2014/8567)  Dava, yeni Plan nedeniyle  konusuz kalmıştır.  

 

 

3. Bodrum Yalıçiftliği 1/25000 ölçekli İlave Revizyon Çevre Düzeni Planının iptali için Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Denizciler Derneği tarafından açılan davaya (Muğla 2. İdare Mhk. 2013/868) 19.03.2014  tarihinde müdahil olunmuş ve müdahilliğimiz kabul edilmiştir. Dosyada başka bir  dosyanın sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

 

4.  Resmi Gazete’nin 04.04.2014 Tarih ve 28692 sayılı nüshasında yayınlanan ve (17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan) önceki Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinin kısmen iptali için 03.06.2014 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 14. Daire E. 2014/5458)  Davada yürütmeyi durdurma istemimiz reddedilmiş, bilahare bu karara yaptığımız itiraz  ise kısmen kabul edilerek kısmen Yürütmenin Durdurulması kararı verilmiştir. Davanın kısmen kabulü kısmen reddine karar verilmiş olup istinaf yoluna başvurulmama kararı alınmıştır.Ancak karşı taraf davayı istinaf yoluna taşımıştır.

 

5.İstanbul’a 3. Havaalanı yapımına ilişkin olarak yapılan;

  5.1. 1/100.000 ÇDP tadilatının iptali için  08.09.2014 tarihinde  dava açılmıştır. Dava İstanbul 1. İd. Mhk. E.2016/802 dosyası ile  görülmektedir. Dosyada yürütmeyi durdurma istemimiz ve bilahare de davamız  reddedilmiştir. Karar tarafımızdan istinaf yoluna götürülmüştür.

  5.2. 1/5.000 NİP  iptali için  08.09.2014 tarihinde  dava açılmıştır. Dava İstanbul 1. İd. Mhk. E.2015/201 dosyası ile  görülmektedir. Dosyada yürütmeyi durdurma istemimiz ve bilahare de davamız  reddedilmiştir. Karar tarafımızdan istinaf yoluna götürülmüştür.

  5.3. 1/1.000 UİP iptali için  08.09.2014 tarihinde  dava açılmıştır. Dava İstanbul 1. İd. Mhk. E.2015/1241 dosyası ile  görülmektedir. Dosyada yürütmeyi durdurma istemimiz ve bilahare de davamız  reddedilmiştir. Karar tarafımızdan istinaf yoluna götürülmüştür.

 

6. Adıyaman- Şanlıurfa-Diyarbakır 1/100.000.lik Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için daha önce üç dava dava açılmış; ancak Planın tekrar askıya çıkarılması üzerine bu defa da 11.09.2014 tarihinde yeniden dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir.  (Danıştay 6. Daire E. 2014/8186)  Lehimize  bilirkişi raporu gelmiştir. Yargılama sürmektedir.

 

7. Resmi Gazete’nin 12.08.2014 tarih ve 29086 sayılı nüshasında Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (Hes) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik İlke Kararı (69 sayılı)nın bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 26.09.2014  tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 14. Daire E. 2014/9283) Davada kısmen kabul kısmen red kararı verilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.  

 

8. Karaman Akçaşehir’de etaplar halinde işletmeye açılması planlanan linyit kömür ocağı ile ilgili olarak verilen ÇED olumlu kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 26.09.2014  tarihinde dava açılmıştır. (Konya 1. İdare Mhk.  E. 2014/1374)  Dosyada iptal kararı verilmiştir.  Davalı İdare temyiz talebinde bulunmuş ancak karar onanarak kesinleşmiştir.

 

9. 1/25000 Yalova İl ÇDP tadilatının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 05.12.2014  tarihinde dava açılmıştır. (Bursa 2. İdare Mhk.  E. 2014/1377)  Dosyada iptal kararı verilmiştir. Karar temyiz  edilmiş ve aleyhimize  bozma kararı verilmiştir. Tarafımızdan karar düzeltme yoluna gidilmiştir.

 

10. Çaldağ Kompleks Madeni Proje Değişikliği ile ilgili ÇED Olumlu Kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 05.12.2014  tarihinde dava açılmıştır.  (Manisa 2. İdare Mhk.  E. 2017/688)  Davada lehimize  iptal kararı verilmiştir. Karar davalı İdareler tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay tarafından usul yönüyle karar Bozulmuştur. Keşif kararı verilmiştir.

 

11. 1/100000 İzmir Manisa ÇDP’nin  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 11.12.2014  tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2014/10498) YD’nin konusuz kaldığı kararı verilmiştir.

 

12. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mersin Akkuyu NGS ile ilgili 01.12.2014 tarih ve                                  3688 sayılı ÇED Olumlu Kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 30.12.2014  tarihinde dava açılmıştır.  (Danıştay 14. Daire 2015/3233)  Davada 2577 SK’na eklenen 20/A md.nin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülmüştür. Dosya, Danıştay 14. Dairesi’nde  görülen 2014/11695 sayılı dosyayla bağlantılı görüldüğünden birlikte incelenmesine karar verilmiştir.  

 

2015 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. 25.11.2014 tarihinde  Resmi Gazete’de  yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 20.01.2015  tarihinde dava açılmıştır.  (Danıştay 14. Daire E. 2015/645)  Davada kısmen kabul kısmen red kararı verilmiştir. Davalı İadre tarafından temyiz edilmiştir.

2.

2.1.Balıkesir Çanakkale  1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 30.01.2015  tarihinde dava açılmıştır.  (Danıştay 6. Daire E. 2015/782)

2.2. Davası açılan Balıkesir Çanakkale  1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının yeniden düzenlenerek askıya çıkması üzerine kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.07.2015  tarihinde dava açılmıştır.   (Danıştay 6. Daire E. 2015/6582)

2.3. Davası açılan Balıkesir Çanakkale  1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının yeniden (3. Kez) düzenlenerek askıya çıkması üzerine kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 11.09.2015  tarihinde dava açılmıştır.  (Danıştay 6. Daire E. 2015/6583)

 

3. Burdur İli, Yeşilova İlçesi, Koyunlar Çeşme Mah., Bozkıran Mevkiinde bulunan 52 ada, 55 ve 65 parsel no.lu taşınmazlara toplu konut yapılması için, Burdur İl Toprak Koruma Kurulunda “tarım dışı amaçlı kullanım kararı” alınması ve buna Bakanlık oluru verilmesi üzerine olur işleminin iptali için Isparta İdare Mahkemesi’nde 09.02.2015 tarihinde  dava açılmıştır.  (Isparta İdare Mhk. E. 2015/193) Dava kabul edilerek işlem iptal edilmiştir. Karar İdare tarafından temyiz edilmiştir.

 

4. Çanakkale’de yapılması planlanan Ağan Termik Santrali Entegre Projesi (Endüstriyel Atık (Kül) Depolama Alanı, İskele, Dolgu  ve Derin Deniz Deşarjı) ile ilgili ÇED Olumlu Kararının İPTALİ, öncelikle YÜRÜTMENİN   DURDURULMASI istemiyle 22.05.2015 tarihinde dava açılmıştır. (Çanakkale İdare Mhk. E. 2015/463) Davanın DD El. Ür. A.Ş.ne ihbarına karar verilmiştir. Davada bilirkişi raporu aleyhe gelmiş ve dava reddedilmiştir. Karar tarafımızdan temyiz edilmiştir.

 

5. 1/100.000 İzmir Manisa ÇDP’nin  kısmen iptali için daha önce dava açılmışsa da bu kez  Planın yeniden yapılması sebebiyle yine kısmen iptal ve  yürütmeyi durdurma istemli olarak 22.05.2015  tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2015/4517)  YD’nin konusuz kaldığı kararı verilmiştir.

 

6. Daha önce iki kez  yeniden yayınlanıp tarafımızdan davası açılan Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planı yeniden yapıldığı için üçüncü kez  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 25.06.2015  tarihinde dava açılmıştır.   (Danıştay 6. Daire E. 2015/5861)  

 

 

7. Daha önce Filyos Endüstri Bölgesi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının iptali için 2012 yılında açılan dava sürmekte iken bu kez yine aynı yerle ilgili olarak  Resmi Gazetenin 01.06.2015 Tarih ve 29373 Sayılı Nüshasında Yayınlanan 2015/7691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali için 07.07.2015  tarihinde dava açılmıştır.  (Danıştay 10. Daire E. 2015/2735) Keşif yapılmış ve bilirkişi raporu aleyhe gelmiştir. Yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir

 

8. Yalova Taşköprü içindeki alan ile ilgili olarak Yalova İl Toprak Koruma Kurulu tarafından alınan amaç dışı kullanım kararına verilen Bakanlık Olurunun iptali için 17.12.2015  tarihinde dava açılmıştır.  (Bursa 2. İdare Mahk. E. 2015/1451) Davada lehimize  olarak işlemin iptaline karar verilmiş, davalı İdarenin istinaf başvurusu da reddedilmiştir.

 

2016 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1. Daha önce üç kez  yeniden yayınlanıp tarafımızdan davası açılan Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planı yeniden yapıldığı için dördüncü kez  kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 05.02.2016  tarihinde dava açılmıştır.  (Danıştay 6. Daire E. 2016/1179)  

 

2. 1/100.000 İzmir Manisa ÇDP’nin  kısmen iptali için daha önce dava açılmışsa da bu kez  Planın yeniden yapılması sebebiyle yine kısmen iptal ve  yürütmeyi durdurma istemli olarak 01.03.2016  tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2016/2336)  

 

3. Daha önce davası açıaln  Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının tadil edilerek yeniden yapılması üzerine  Planın kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 01.03.2016 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır.  (Mart) (Danıştay 6. Daire E. 2016/2337)  Davada yürütmeyi durudurma kararı verilmiştir.

 

4. Edirne İl Toprak Koruma Kurulunun Edirne İli, Keşan İlçesi sınırları içerisinde “Konut dışı kentsel alan” ve “Sanayi alanı” amaçlı olarak 100,57 ha’lık bir alan için aldığı amaç dışı kullanım                                kararı hakkında verilen  Bakanlık Oluru’nun iptali için 01.03.2016 tarihinde dava açılmıştır. (Mart) (Edirne İdare Mhk. E.2016/343) Davada işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı İdare tarafından temyiz  edilmiştir.

 

5. Daha önce ana ÇDP ile iptali için dava açılan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin  1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planının yeniden tümüyle ilanının ardından bu Planın da   kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 19.12.2016 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2016/13857)  

 

6. Tokat İli Emirseyit Belediyesi için, Kömeç ve Büyükyıldız Köyleri arasında kalan eski Turhal yolu kenarındaki arazilerin imar planı içine alınması için, alınan Tokat İl Toprak Koruma Kurulu kararına yönelik verilen Bakanlık Oluru’nun iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 19.12.2016 tarihinde dava açılmıştır.  (Tokat İdare Mhk. E.2016/1034) Bilirkişi raporu lehimize  gelmiştir.

 

2017 YILINDA AÇILAN VEYA  MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR:

1.     Resmi Gazetenin 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı nüshasında yayınlanmış bulunan 98 sayılı İlke Kararının B/2a-2b(kısmen) fıkralarında yazılı "Niteliki Doğal Koruma Alanları İle Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında yeni Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin (RES); kesin korunacak hassas alanlar (B/2a) ile kuş göç yollarına 300 m mesafede (B/2b) yapılması"na yönelik fıkralarının kısmen iptali için 13.03.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Mart) (Danıştay 14. Daire E. 2017/1198)  

 

2.     Resmi Gazetenin 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı nüshasında yayınlanmış bulunan 99 sayılı İlke Kararının C/2ç fıkrasında yazılı "Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında; 'Üst ölçekli planlara uygun olmak şartıyla sanayi tesislerinin yapılabileceği'ne" yönelik fıkralarının kısmen iptali için 13.03.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Mart) (Danıştay 14. Daire E. 2017/1199)  

 

3.  14.11.2016 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin; F20 No.lu paftasının, İstanbul İli, Silivri ilçesinde enerji üretim alanı olarak planlanan bölümünün  kısmen iptali için 13.03.2017 tarihinde dava açılmıştır.  (Danıştay 6. Daire E. 2017/695)  

 

4.  11.11.2016 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının  kısmen iptali için 13.03.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 6. Daire E. 2017/693)  

 

5.  08.11.2016 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkan 1/100.000 ölçekli Zonguldak Bartın Karabük Çevre Düzeni Planı değişikliğinin  kısmen iptali için 13.03.2017 tarihinde dava açılmıştır.  (Danıştay 6. Daire E. 2017/691)  

 

6.  Kastamonu İl Toprak Koruma Kurulunun 21.10.2016 tarih ve 76 sayılı amaç dışı    Kullanım kararı hakkında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen  “Bakanlık Oluru”nun iptali için 31.05.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Kastamonu  İd. Mhk. 2017/  993 )  YD’nin reddine karar verilmiştir.

 

7.  08.04.2017 Tarih ve 30032 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan Stratejik  Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Geçici Madde-1 (kısmen) ve 2'nin (kısmen) iptali için 31.05.2017 tarihinde dava açılmıştır. (Danıştay 14. Daire E. 2017/1543)  

 

8. Daha önce davası açılan Mersin-Adana  1/100.000.lik  Çevre Düzeni Planında Planın Mersin bölümünde değişiklik yapılmış ve 1/100.000 ölçekli Mersin Adana Çevre Düzeni Planı Mersin İli Revizyonunun kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.07.2017 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Danıştay  6. Daire  2017/3629)  YD’nin sonra düşünülmesine karar verilmiştir.  

 

9. Daha önce üç kez dava açılan  1/100.000 Ölçekli Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Gümüşhane-Artvin Çevre Düzeni Planında değişikliklikler yapılarak askıya çıkması üzerine kısmen iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 10.07.2017 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Danıştay  6. Daire  2017/3628)  

 

10. 1/5.000 Ölçekli Nallıhan (Ankara) Çayırhan-B Termik Santral Alanı Nazım İmar Planının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 27.07.2017 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Ankara 10.İd. Mhk. 2017/2351) YD’nin sonra düşünülmesine karar verilmiştir.  

 

11. 1/1.000 Ölçekli Nallıhan (Ankara) Çayırhan-B Termik Santral Alanı Uygulama İmar Planının iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 27.07.2017 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Ankara 18.İd. Mhk. 2017/2379)  YD’nin sonra düşünülmesine karar verilmiştir.  

 

12. 1/1.000 Ölçekli Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Sugözü Mah. İskele, Soğutma Suyu Alma ve Derin Deşarj Yapıları Amaçlı Uygulama İmar Planı ile dayanağı olan üst ölçekli planların ilgili bölümlerinin iptali için yürütmeyi durdurma istemli olarak 11.08.2017 tarihinde dava açılmıştır. Yargılama sürmektedir. (Adana 1.İd. Mhk. 2017/1243)  

 

13. 19.07.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkan 1/100.000 ölçekli Zonguldak Bartın Karabük Çevre Düzeni Planı tadilatının kısmen iptali için 16.10.2017 tarihinde dava açılmıştır.

 

14. 1/1000.000 ölçekli Eskişehir Çever Düzeni Planının iptali için 21.11.2017 tarihinde dava açılmıştır.

 Av. Ömer AYKUL  TEMA Hukuk Müşaviri

Lütfen Uluslarası İşbirlikleri için Tıklayınız >>>

Halaskargazi Mah.Halaskargazi Cad.No:22 Kat:5-6-7 
34371 Şişli | İstanbul

Tel: 0 (212) 291 90 90 | Fax: 0 (212) 284 95 93